خانه / سپینود ناجیان

سپینود ناجیان

معشوقِ سراسر جفا

داشتم می‌گفتم که مثل معشوقی است که مدام می‌خواهی ترکش کنی، ترکش هم که کنی به یکی دو وعده نکشیده دلت هوایش را می‌کند. یاد درهم‌آمیزی‌ها و گذراندن لحظه‌ها باهم و پر کردن تنهایی‌ها رهایت نمی‌کند تا آن وقت که با خودت می‌گویی یک بار دیگر سراغش را بگیرمِ، حالی احوالی، هر چه باشد می‌توانیم با هم دوست معمولی باشیم …

ادامه نوشته »