خانه / خورخه لوییس بورخس

خورخه لوییس بورخس

رگناروک*

کولریج نوشت: نقوش و تصاویر در رویاها، تاثیرات و برداشت‌هایی را تجسم می‌بخشند که عقل ما آنها را علت می‌نامد؛ ما احساس ترس نمی‌کنیم چون یک ابولهول (اسفنکس) دائماً در ذهن‌مان ظاهر می‌شود، بلکه یک ابولهول را در عالم خیال و رویا می‌بینیم تا آن ترسی را که احساس می‌کنیم، روشن سازیم و تبیین کنیم. اگر این‌طور باشد، چگونه صرفاً …

ادامه نوشته »